Järjestön opas

Perusteet | Basic management

Järjestöhautomo kertoo yhdistyksen hallinnosta mm. jäsenet sekä luottamus- ja toimihenkilöt ja yhdistyksen päätäntävalta. Voit myös lukea yhdistystoiminnoista lyhyesti selkosuomeksi.

Järjestöhautomo tells about the association’s administration e.g. members, trustees and workers as well as decision-making power of the association. You can also read briefly about functions of the association in simple Finnish. We will upload the link to the data bank in English once they are available.

Lisämateriaalit| More materials (currently avaibale in Finnish)

Yhdistys laatii joka vuosi toimintasuunnitelman tulevalle vuodelle, jota hallitus arvioi ja hyväksyy. Toimintasuunnitelma on työkalu, jolla yhdistys pysyy kiinni suunnitelmassa, joka on arvioitu menestyksen tueksi. Toimintasuunnitelma on erittäin tärkeä asiakirja, kun yhdistys hakee rahoitusta, ja sen myötä se viestii myös yhdistyksen tavoitteista jäsenille ja kumppaneille. Toimintasuunnitelman tulisi koostua yhdistyksen strategiasta, toiminnan ja kehityksen painopisteistä,tilikauden tavoitteista ja tärkeimmät keinot niiden saavuttamisessa, keskeiset kumppanuudet ja yhteistyötavat, jäsenyyden hankkiminen ja ylläpitäminen sekä vaikuttaminen. Toimintasuunnitelmaa laadittaessa laaditaan budjetti samanaikaisesti toimintasuunnitelman kanssa.

Each year the association writes an action plan for the coming year, which will be evaluated and approved by the board. The action plan is a tool for the association to stick with a plan that has been assessed to bring success. The action plan is a very important document when an association applies for funding, and with it, it also communicates the association’s goals to members and partners. The action plan should consist of the association’s strategy, operational and development priorities, the objectives of the financial year and the primary means of achieving them, key partnerships and patterns of cooperation, membership acquisition and maintenance and influencing and advocacy. While writing the action plan, a budget is drawn up at the same time as the action plan.

Yhden vuoden kuluttua siitä, kun olet aloittanut yhdistyksen toiminnan, sinun on kirjoitettava toimintakertomus, joka yleensä käsitellään kevätkokousissa, ja se on osa tilinpäätösasiakirjoja, jota tilintarkastaja käyttää yhdistyksen asioiden hoidon arvioimiseksi. tämä on ehdottomasti yksi tärkeistä asiakirjoista jota kannattaa kirjoittaa vaikka ensimäisellä vuodella ei olisi paljonkaan toimintaa. Toimintakertomus auttaa sinua arvioimaan oletteko saavuttaneet toimintasuuunnitelmassa asetetut tavoitteet, mitä asioita ette ole saavuttaneet, mitä voisit tehdä paremmin ensi vuodeksi, olettekko pysyneet ja toiminneet suunniteltun mallin mukaisesti. Toimintakertomus toimii myös oppaana, kun kirjoitat uutta toimintasuunnitelmaa seuraavalle vuodelle, jolloin pystyt selvittämään, mitkä asiat pitäisi tehdä eri tavalla ja mitkä ovat toimineet viimeisen vuoden aikana ja kuinka voit paremmin.


One year after you start operating the association, you must write an annual report, which is usually discussed at spring meetings and is part of the financial statements that the auditor uses to evaluate the management of the association’s affairs. This is definitely one of the important documents to write even if there isn’t much activity in the first year. The annual report will help you assess whether you have achieved the objectives set out in the action plan, what you have not achieved, what you could do better for next year, whether you have remained and acted according to the action plan. The annual report also serves as a guide as you write a new action plan for the coming year so you can figure out what things should be done differently and what has worked in the past year and how you can do better.

Silloin kun kokouksia ei voi pitää, on hyvä toteuttaa niitä verkossa. Hallituksen kokouksia voi järjestää hallituksen itse valitsemalla tavalla, mutta on tärkeää miettiä etukäteen, miten tehdä verkkokokoukseta sujuvaksi. Yleiskokouksia (vuosikokouksia) ei voi pitää täysin verkossa, ja osallistuminen (äänestäminen) verkon kautta on mahdollista vain, jos järjestön säännöt sallivat sitä. Löydät tästä tallenteen verkkoseminaarissa liittyen yleiskokousten järjestämiseen poikkeustilanteessa, ja alta lakimiehen vastaukset kysymyksiin aiheesta.

When circumstances prevent you from meeting people face-to-face, online meetings can be organised. Board meetings can be organised in any way the board itself decides, and they can be held entirely online. It is crucial, however, to decide in advance how decisions will be made online and make sure you are using the appropriate platform for it. As for general assemblies, they cannot be organised entirely online, and participating to them as a voting representative only through an online connection is only possible if your association’s statutes allow for it. You can find below the guidelines Moniheli uses for their own board meetings (will be added soon) as well as information in Finnish about organising general assemblies during exceptional circumstances.

Jos pidät yleiskokouksen verkossa, sinun pitää varmistaa, että osallistuvat pääsevät tarvittaessa äänestämään turvallisesti ja nimettömästi. Alla olevista linkeistä löytyy erilaisia työkaluja, mitä voit käyttää äänestyksen tai vaalien järjestämiseen.

If you organise a general assembly online, you must make sure that the participants can vote safely and anonymously, if needed. You can find at the links below different tools to organise this kind of votes or elections.

Opintokeskus Sivis tarjoo hyödylliset sanastot järjestötyöhön. Sanastot suomi-englanti ja suomi-ruotsi löytyvät alla olevista linkeistä.

Sivis Study Center provides useful vocabularies in the association’s work. Dictionaries can be found in Finnish-English and Finnish-Swedish.

Talous | Finances

 • Työstä voi maksaa monella eri tavalla. Jos työtä tehnyt henkilö ei lähetä laskua työstä, mikä hän on tehnyt, niin järjestön pitää maksaa hänelle palkan tai palkkion. Palkat ja palkkiot maksetaan aina verokortilla, ja siihen liittyvät monet tärkeät asiat, mm. veroasiat. Suomessa palkkoja maksetaan yleensä sähköisen palvelun kautta, esimerkiksi palkka.fi tai palkkaus.fi. Alla olevassa tiedostossa löydät tietoa erilaisista työn korvauksen tapoja, niihin liityvät säännöt ja ehdot, sekä erilaisia sähköisiä palveluja, mitä voit käyttää palkanmaksun hoitamiseen.

  There are several ways to compensate someone for their work. Unless the person who did the work sends you a bill for their work, your association will have to pay them a salary or a fee. Salaries or fees are always paid using the person’s tax card, and there are many important rules and conditions to pay salaries or fees. In Finland, salaries or fees are usually paid using an online service like palkka.fi or palkkaus.fi. In the document below, you can find information about different ways to compensate someone for their work, the rules and conditions for each way to compensate, as well as a list of different services you can use to handle the payment of salaries and fees.

Jos järjestösi maksaa jollekin palkan tai palkkion, kirjoita aina ensin työsopimus työtä tekevän henkilön kanssa. Jos sinulla ei ole käytössä jo parempaa mallia, käytä Monihelin tarjoama työsopimusmalli (alla). 

HUOM! Tämä työsopimus on yksinkertainen ja ensisijaisesti tarkoitettu Moniheli-avustuksen projekteille, jossa tehdään pienmuotoista työtä. Jos järjestösi saa isompaa avustusta ja palkkaa työntekijöitä muuten kuin sattunaisesti, muista ottaa selvää työnantajan vastuu vaikka työnantajanliitosta!

If your organization pays someone a salary or fee, always write a contract of employment with the person doing the work. If you don’t already have a better model, use the employment contract template provided by Moniheli (below).

NOTE! This contract is simple and primarily for Moniheli Grant projects, where small-scale work is done. If your organization receives a larger grant and hires employees other than occasionally, be sure to find out the employer’s responsibility, for example, from the employers’ association!

Kun työntekijällä on työmatka paitsi varsinaisen työpaikan ja kodin välillä, heitä maksetaan korvauksia verovapaasti. 

When an employee has a business trip except between the actual workplace and home, they are paid tax-free compensation.

Lisätietoa / More information in Finnish:  Palkkaus.fi

Kilometrikorvaus | Kilometre allowance

Kilometrikorvauksia maksetaan työntekijälle, kun he tekevät matka omalla autolla tai muilla tapoilla kuten joukkoliikenteillä.

Kilometre allowance is paid to an employee when they make a trip in their own car or by other means such as public transportation.

Päivärahat | Per diem allowances (daily allowance)

Päivärahaan kuuluu työntekijöiden johtunut kustannukset kuten syömisestä ja elämisestä. Siihen ei kuuluu kustannukset matkustamisesta tai majoittumisesta. Työnantaja voi maksaa työmatkan ajalta päivärahaa, jos matkakohde on yli 15 kilometrin päässä joko kodista tai varsinaisesta työpaikasta. Työmatkan kesto vaikuttaa päivärahan suuruuteen.

The daily allowance includes costs incurred by employees such as eating and living. It does not include the cost of travel or accommodation. An employer pays per diem allowances for a business trip if the destination is more than 15 kilometers from either home or the actual place of work. The duration of the business trip affects the amount of the daily allowance.

Vero | Tax Administration 

Korvauksen määrä vaihtelee vuoden mukaan, joten tarkista Vero:n sivu täältä in English / The amount of compensation differs depends on the year, so check the tax page here in English

Matkakorvauslomake | Travel reimbursement form

Ala oleva matkakorvauslomake on tarkoitettu työntekijöille ja on täytettävä matkalippujen ja -kuittien perusteella. Täytä mieluiten Excelissä kuin tulostettuna. Huomaathan, että Excelin laskelmat ovat voimassa vain vuoden 2020 loppuun asti.

This travel reimbursement form is for workers rather than participants and must be completed on the basis of travel tickets and receipts. Fill preferably in Excel sheet rather than printed paper version. Please note that the calculations are valid only until the end of 2020.

 • Matkakulut ja päiväraha, työntekijöille FI.xlsx 30 KB
  Tämä lomake on tarkoitettu PELKÄSTÄÄN hankkeen työntekijöille, jotka matkustavat paljon projektia varten. Täytä lomake mieluiten projektin loppuessaan, mutta jos matkoja on paljon, enintään kerran kuukaudessa.
 • Travel and daily allowances, for employees.xlsx 29 KB
  This form is for project staff ONLY who travel a lot for the project. Fill in the form preferably at the end of the project, but if there are a lot of trips, the form should be filled once a month.

Kirjanpidon tehtävänä on huolehtia varainhoidon ja talouden seurannan ja valvonnan mahdollistamisesta. Yhdistykset ovat velvollisia kirjanpitoon yhdistyksen tulojen (avustukset) määrästä riippumatta. Kirjanpidon on oltava kaksinkertainen. Kahdenkertainen kirjanpito tekee taloudenseurannasta helppoa. Se helpottaa ennakoimaan tilanteita oikeilla ratkaisu tavoilla. Kirjaus menee niin että se kirjataan kahdelle eri puolelle debet ja kredit tileihin, tällä tavoin, toiminnan budjettia seurataan ja varmistetaan että ovat suunnitelman mukaisia. Yhdistyksen kirjanpitoa voit tehdä yksin, joka on helppoa opetella kun yhdistyksen tulot ovat pieniä. Kuitenkin jos yhdistyksen tulo määrä on laaja, silloin suositellaan käyttämään kirjanpito ohjelmaa.

The purpose of the accounts is to ensure financial management and financial monitoring and control. Associations are required to keep accounts regardless of the amount of the association’s income (grants). The records must be done with double-entry bookkeeping. Double-entry bookkeeping makes financial tracking easy. It makes it easier to anticipate situations with the right solutions. The entry goes so that it is recorded on two different sides in the debit and credit accounts, in this way, the operating budget is monitored, and it is ensured that they are in line with the plan. The association’s accounting can be done alone, which is easy to learn when the association’s income (grant) is small. However, if the association’s income amount is extensive, then it is recommended to use an accounting program.

https://netvisor.fi/yrityksille/yhdistyksille/?gclid=CjwKCAjw4pT1BRBUEiwAm5QuR4sVFxz3fuygcyZ3QXehHpfqd2BwgK9GT-9hUVK5_C3aypLCBTJ56RoC8CUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

https://tilitantti.fi

Yhdistys on velvollinen tekemään jokaiselta tilikaudelta tilinpäätös. Tilikaudella tarkoitetaan ajanjaksoa, jonka aikaisesta kirjanpidosta tehdään yhdistyksen tilinpäätös. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös sisältää yleensä vähintään tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt sekä tarvittavat liitetiedot.

 • Tuloslaskelma esittää yhdistyksen tilikauden tulot (tuotot) ja menot (kulut). Yhdistyksen tuloilla tarkoitetaan, esim. avustukset, jäsenmaksut, keräys- ja myyjäistuotot sekä varainhankinnasta syntyneet kulut
 • Tase raportoinnin avulla voidaan arvioida yhdistyksen taloudellista tilaa. Taseessa on kaksi puolta, vastaava niminen puoli kuinka paljon omaisuutta yhdistyksellä on käytössään ja missä muodossa. Vastattava niminen puoli taas kertoo, mistä varallisuus on peräisin.
 • Tase-erittelyssä kirjataan taseessa kirjattu yhteissummat purettuna.

The association is obliged to draw up financial statements for each financial year. A financial year refers to the period during which the annual accounts of the association are made. According to the Accounting Act, financial statements must be prepared within four months of the end of the financial year. The financial statements usually include at least the income statement, balance sheet and balance sheet breakdowns, as well as the necessary notes.

 • The income statement presents the association’s income and expenses for the period. The association’s income refers to, for example, contributions, collection and seller income and expenses arising from fundraising
 • Balance sheet reporting can be used to assess the financial condition of an association. There are two sides to the balance sheet, the side named (vastaava) corresponding to how much property the association has at its disposal and in what form. The responsible (vastaattava) named side, on the other hand, tells where the wealth comes from.
 • In the balance sheet breakdown, the totals recorded in the balance sheet are recorded unpacked.

Kun yhdistyksen toimintaa suunnitellaan, laaditaan talousarvio eli budjetointi, jolla arvioidaan miten paljon toimintaan budjetoidaan rahaa. Talousarviota laaditaan toimintasuunnitelman kanssa. Talousarvion avulla voidaan arvioida ja budjetoida toimintasuunnitelmaan laaditut tavoitteiden kustannukset. Olipa sitten iso tai pieni määrä avustusta, aina kannattaa budjetoida, tämän avulla toiminnan seuranta ja arvioiminen on helppoa.

As the association’s activities are planned, a budget is drawn up, to estimate how much money is budgeted for the activity. The budget will be drawn up with the action plan. The budget can be used to estimate and budget the costs of the objectives set out in the action plan. Whether it’s a large or small amount of grant, it’s always a good idea to budget; this makes it easy to track and evaluate your activity.

https://www.finazilla.fi

Varainhankinta on valtava strategia, jota yli 70% suomalaisista toteuttaa eri organisaatioissa (joka toinen suomalainen lahjoittaa vuosittain). Suomessa on noin 100 000 rekisteröityä yhdistystä, ja ne esiintyvät useissa yhteisöissä, kuten säätiöissä, museoissa, yliopistoissa, oppilaitoksissa, puolueissa ja muissa. Varainhankintaa koskevassa laissa todetaan, että yleisölle houkutellessaan rahat, joiden kesto ja enimmäismäärä ovat rajalliset ja jotka edellyttävät vain ilmoitusta, ei lupaa; voi olla enintään 10000 euroa, ja pieni kokoelma enintään kahdeksi kolmen kuukauden jaksoksi kalenterivuoden aikana.

Lahjoitukset voi järjestää Suomessa rekisteröity säätiö tai yhteisö, uskonnollinen yhteisö tai puoluerekisteriin merkitty puolue. Ilmoitukseen perustuva pienimuotoinen varainhankinta voidaan järjestää muihin kuin yleisen edun mukaisiin tarkoituksiin, mutta ei liiketoiminnallisista syistä, ja pienen perinnän voi järjestää myös vähintään kolmen luonnollisen henkilön rekisteröimätön ryhmä. Nämä vastuut koskevat keräilijän lakisääteiseen laitokseen, muuhun johtoon kuuluvia tai tosiasiallista päätöksentekovaltaa käyttäviä henkilöitä, jotka tehtävissään päättävät varainhankinnan järjestämiseen liittyvistä asioista.

Varainhankinnassa on oltava visio ja siinä on oltava muutama kohta:

 • Mitä apua tarvitaan tällä hetkellä?
 • Kuinka paljon apua tarvitaan?
 • Mikä on sopiva hintaluokka?
 • Kuinka lahjoitukseni muuttaa sitä?

Kun nämä on otettu huomioon, tarvitaan tietoa luovuttajasta. Lahjoittajia on monenlaisia, useimmin pyydettyjä luovuttajia ovat yksityiset lahjoittajat, kuten perinteiset ja uudet kanavat. Näitä ovat radio- ja tv-mainokset, tekstiviestit, puhelinmarkkinointi, Internet, tapaamiset lahjoittajien kanssa fyysisesti tapahtumien ja lahjoituslahjoitusten kautta jne. Näillä kanavilla tapahtuu, että yritys tiedottaa asiakkaalle heidän hyväntekeväisyydestään ja toimittaa siten kuluttajan asiakkaalle lahjoitus. Siihen sisältyy tehokas prosessi ensinnäkin lahjoituslahjoituksesta, sitten päävaihe, joka on maksuvaihe, ja sitten lahjoitusvaihe, johon kuuluu lahjoittajien kiittäminen.

Fundraising is a huge strategy that is implement by more than 70% of Finns in different organisation (every second Finn donates annually). There are approximately 100,000 registered associations in Finland, and they appear in various entities such as: foundations, museums, universities, educational institutions, parties, and more. Fundraising law states that when appealing to the public, the money collected with a limited scope in terms of duration and maximum amount, and requiring only notification, not authorization; can be up to EUR 10,000, and a small collection for a maximum of two periods of three months during the calendar year.

The donations can be arranged by a foundation or entity registered in Finland, a religious community, or a party registered in the party register. Small-scale fundraising based on a notification can be arranged for purposes other than non-public interest, but not for business reasons and small collection can also be arranged by an unregistered group of at least three natural persons. These responsibilities are for the persons belonging to the collector’s statutory institution, other management, or using effective decision-making powers who, in their duties decide on matters relating to the organisation of the fundraiser.

When fundraising, there needs to be a vision and it has to include a few points:

 • What help is needed at the moment?
 • How much help is needed? 
 • What is the appropriate price range?
 • How does my donation change that?

Once these are taken into account, an insight into the donor is needed. There are many different types of donors, the most frequently requested donors being those who are private donors, such as traditional and new channels. These include radio and tv advertisements, text messages, telemarketing, the internet, encounters with the donors physically through events and box donations, etc. What happens in these channels is that the company communicates to the customer about their charity, and thus delivers the consumer’s donation. It involves an efficient process of firstly requestion donation, then the main stage which is the payment stage and then post donation stage which involves thanking the donors.

Haluatko suunnitella varainhankintaa? Voit tutustua lisääjärjestöhautomon tietopankista, joka kerto varainhankinnnan erilasia keinoja ja vinkit.

Materiaalit kertovat

 • varainhankinta-ajattelu, lakikysymykset ja varainhankinnan muodot
 • helpot askeleet varainhankintasuunnitelmaan
 • konkreettisia esimerkkejä Monihelin jäsenjärjestöiltä.

Do you want to plan fundraising? You can read more aboure different forms of fundraising and tips from järjestöhautomon’s data bank (available in Finnish) and Monaliiku’sthe little fundraising handbook.

The materials provide an overview on 

 • fundraising thinking, legal environment and fundraising methods
 • easy steps to develop a fundraising plan
 • concrete case examples of Moniheli member’s fundraising.

Ensimmäinen avainasia, jota on korostettava, on yhdistyslaki, joka jättää huomiotta kaikki yhdistystoiminnot. Näitä toimintoja säännellään erilaisilla laeilla ja asetuksilla (www.finlex.fi), ja tässä laissa sen säännöissä todetaan: yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja muodot, kunkin jäsenen velvollisuudet jäsenmaksuilla ja muut niihin liittyvät palkkiot. 

Varainhankintastrategian tarkoituksena on valvoa rahoitusta ja tarjota käytettävissä olevia resursseja. Heillä on myös investointisuunnitelma, joka vaihtelee yhdestä vuodesta viiteen vuoteen ja sisältää erilaisia ​​alueita, joilla he voivat auttaa yhdistystä. Heidän rahansa tulevat yhdeltä pääkadulta: yleisöltä. He auttavat jäsenmaksuissa, varainhankinnassa, hyväntekeväisyystapahtumissa, tavaroiden lahjoittamisessa ja sponsoroinnissa. 

Sponsoroimalla sekä kohde että sponsori käyttävät toistensa aineellisia ja / tai aineettomia arvoja liiketoimintatavoitteidensa saavuttamiseksi, ja se on tavoitteellinen ja ei-vastuton kumppanuus sponsoroitavan organisaation ja sponsoroitavan kohteen, toisin sanoen haltijan, välillä. oikeuksia.

The first key act to highlight is the association act which overlooks all association activities. These activities are governed by various laws and regulations (www.finlex.fi), and in this act, its rules state: the purpose and forms of the operations in the association, each member’s obligations with membership fees, and other related fees. 

The fundraising strategy’s purpose in activities is to control the financing and to provide with available resources. They also have an investment plan ranging from one year to five years that includes different areas that they can aid the association in. Their money comes from one main avenue: the public. They assist in membership fees, fundraising, charity events, donation of goods, and sponsoring to just name a few. 

With sponsoring, both the target and the sponsor use each other’s material and/or intangible values to achieve their business goals and it is a goal-oriented and non-gratuitous partnership between the sponsored organisation and the target of the sponsoring, i.e. the holder of rights. 

Seuraava kysymyksemme on: miksi teemme yhteistyötä eri yrityksinä?Todellisuus on, että nykyään yhä useamman yrityksen työyhteisöissä on epävirallisia hoitotilanteita, jotka jäävät huomaamatta. Työnantajat voisivat tukea työntekijän kykyä selviytyä työssä erilaisilla ilmaisjärjestelyillä, jos yritykset puhuisivat asioista avoimesti. Tarjoamme vastineeksi yritykselle tutustumisajan ja näkyvyyden omissa tapahtumissamme ja mainostiloissa jäsenkirjeessämme ja / tai muissa esitteissämme, jotka julkaistaan ​​kerran tai kahdesti vuodessa. Ja liikekumppani saa ajantasaista tietoa sukulaistensa epävirallisesta hoidosta. Järjestämme tietoa epävirallisen hoidon ja työn koordinoinnista työnantajan ja yrityksen henkilöstön välillä. Vain muutamia etuja.

Yhteistyössä yhteistyösopimus kirjoitetaan ja suunnitellaan aina. Tähän liittyy viisi pääominaisuutta: Sopimuksen eri osapuolet, sopimuksen tarkoitus, kustannukset ja laskutus, pätevyys, viestintä ja lopuksi luottamuksellisuus.

Our next question is: why do we cooperate as different companies? The reality is that today, there are informal care situations in the work communities of more and more companies that remain unnoticed. Employers could support the employee’s ability to cope at work with different free arrangements if companies talked about things openly. In return, we offer the company introductory time and visibility in our own events and advertising space in our membership letter and/ or other brochures published once or twice a year. And the business partner receives up-to-date information on informal care of their relatives. We organise information on coordinating informal care and employment between the employer and the company’s personnel. Just to name a few of the benefits.

When cooperating, an agreement is always written and planned. This involves five main features: Different parties of the agreement, the purpose of the agreement, its cost and billing, validity, communication and finally, confidentiality

Palvelujen myynnissä on parasta olla tiedossa tuotteesi, palveluryhmäsi ja tuotteen kanavointi. Palvelun suunnittelun päätavoitteena on palvelun käyttäjälähtöinen kehittäminen vastaamaan sekä asiakkaan että palveluntarjoajan liiketoiminnan tarpeita.Tavoitteena on kehittää käyttäjälle hyödyllisiä, toivottavia ja johdonmukaisia ​​palveluja, jotka ovat myös palveluntarjoajan kannalta taloudellisesti kannattavia, rakentavia kilpailuedun kannalta tai muuten parantavat palveluntarjoajan toiminnan tehokkuutta.

Kun ajatellaan palveluryhmään vetoamista, lähtökohdat ovat neljä: tuotteen kysyntä, kulut, hinnoittelu ja tavoitteet. Palveluryhmäsi tarvitsemat tiedot ovat pääasiassa perusasioita, kuten ikä, sukupuoli, elämäntilanne, äidinkieli jne.

Kaiken tämän toteuttamiseksi tuotteessa ja sen myymiseksi sinulla on oltava oma imago, testattava ideasi, leikattava vaihtoehto, jaettava kokemuksia ja epäonnistumisia koko matkan ajan ja kiitettävä lopuksi niitä, jotka työskentelivät kanssasi, ostivat sinulta, ja tarjoa aina palautetta ja viitteitä

As for selling services, the best thing must be after knowing your product, your service group, and how to channel the product. The key objective of service design is the user-oriented development of the service to meet both the customer’s needs and the service provider’s business needs.
The aim is to develop useful, desirable and consistent services for the user, which are also economically viable for the service provider, constructive to competitive advantage or otherwise increase the effectiveness of the service provider’s operations. 

When thinking about appealing to the service group, the starting points are four: demand for the product, your expenses, the pricing, and the objectives. The information needed from your service group is mainly the basics such as age, gender, life situation, mother tongue, etc. 

To implement all of that into the product and sell it, you need to have your own image, test your ideas, cut down on option, share the experiences and failures throughout the journey, and lastly give thanks to those that worked with you, bought from you, and always offer feedback and references

The Little Fundraising Handbook Monaliiku (Englanniksi/In English)

Varainhankinta järjestöhautomon sivuilla

Material to download on www.vala.fi (in Finnish/in Finnish)

Monaliikun SwimPower (mesenaatti.me): https://mesenaatti.me/1697/swimpower/

Askelten Palo:n esitys

Opi lisää aiheesta ja hae digitaalinen osaamismerkki!

Learn more about each subject and apply for a digital budge (currently available only in Finnish.

Taloushallinto: https://scope-skills.eu/courses/fin/taloushallinto/index.html

Vrainhankinta: https://scope-skills.eu/courses/fin/varainhankinta/index.html

Toiminnan järjestäminen ja seuranta | Organise and monitor activities

 • Kokous- ja tapahtumapaikkojen löytäminen voi viedä paljon aikaa, joten olemme laatineet luettelon vuokrapaikoista tapahtumien, kokousten ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen eri puolilla Suomea. Ja tietysti, jos yhdistykselläsi on tilaa vuokrata kokouksille ja niin edelleen, lähetä sähköpostia yhdistyksen avustajallemme, jotta voimme päivittää luetteloa.

  Finding a place to rent for meetings and events can take sometimes a lot of time, so we have made a list of places to rent, for organizing events, conferences and other occasions in different parts of Finland. And of course, if your association has a space to rent for meetings and so on, contact our association assistant via email, so we can update the information to the list.

  Huom! Tarkista turvalisuusohjeet estääksesi koronaepidemian leviämisen ja seuraa osallistujien enimmäismäärää tapahtuman järjestämiseen. Liitenä löytyy tärkeät tiedot turvallisuusohjeista selkosuomeksi ja englanniksi (viimeksi päivitetty syyskuussa 2020).

  Note! Check safety guidelines to prevent the spread of the corona epidemic and follow a maximum participant number for organising an event.The attachment contains important information about the safety instructions in simple Finnish and English (updated in September).

Löydät alta kaksi eri osallistujalistaa: toinen sopii yksittäisille tapahtumille, toinen kursseille tai toiminnalle, jossa tavataan saman ryhmän kanssa toistuvasti. Nämä osallistujalistat voi tarvittaessa kääntää tai muokata tarpeen mukaan (esim. jos tarvitsee lisätietoa kuten yhteystiedot, kieli, joku muu asia…)

You can find two attendance list models below: a basic model for one-time events, and another for courses or other activities where the same group meets repeatedly. These participant lists can be translated or edited to suit your activities’ needs (f.ex. what information you need to collect from the participants, i.e. contact information, language…)

 • Osallistumislista, perusmalli – Attendance list, basic model.xls 50 KB
  Listaan mahtuu 10 osallistujaa. Muista muokata tarpeen mukaan sarakkeiden nimet. / This list fits 10 participants per page. Make sure the edit the column names to your own needs before printing.
 • Osallistumislista kurssille – Attendance list for course.xls 56 KB
  Käytä tämä lista, jos tarjoat kurssimaista toimintaa (monta eri tapaamista saman ryhmän kanssa). Näin osallistuja ei tarvitse kirjoittaa joka kertaa omat tiedonsa uudelleen. Lue koko ohjeet tiedoston ensimmäiseltä välilehdeltä. / Use this list for courses and repeated group meetings (many meetings, mostly same participants). This way participants do not have to write their information every time again. Read the first page of the file for more information.

Miten hallitaan äänestämistä etäkokouksessa? Tässä on erilaisia vaihtoehtoja miten äänestäminen sähköisesti onnistuisi. Listan kautta voit löytää järjestöllesi sopivan vaihtoehdon.

How to handle voting in a remote meeting? Here are different options for how to vote electronically in a remote meeting. Through the list, you can find a suitable option for your association.

Toiminnan kehittäminen ja arviointi | Developing and evaluating activities

 • Yhdistyksen toimintaa on tärkeää seurata ja arvioida, sen avulla voimme kehittää toimintaa määrätietoisesti. Seuranta ja arviointin tuloksilla voimme saada selville olemmeko saavuttaneet yhdistyksen tavoitetta, ja mites voimme parantaa median toimintaa ensi vuodelle. ARTSI:in laatima oppaassa on enemmän tietoa toiminnan seurannasta ja arvioinnista, myös työkaluja, joita kannattaa käyttää.

  It is important to monitor and evaluate the association’s activities; it allows us to develop the activities with determination. With the results of monitoring and evaluation, we can find out if we have achieved the association’s goal, and how can we improve the media’s performance for next year. The ARTSI guide provides more information on monitoring and evaluation, including tools to use.

  https://hankkeet.kuntoutussaatio.fi/artsi-opas/

Kaaviota voidaan käyttää, kun selvitetään palvelujen ja toiminnan saavutettavuus. Toiminnan esteettömyyttä käsitellään fyysisen, sosiaalisen, kognitiivisen, kulttuurisen ja hengellisen esteettömyyden näkökulmista.

The chart can be used when considering the accessibility of organized services and activities. Accessibility is addressed from the perspectives of physical, social, cognitive, cultural, and spiritual accessibility.

Miksi tehdä yhdessä? | Why should you cooperate with other partners? 

 • Vältä päällekkäisyyksiä, niin enemmän saavat apua
 • Säästä työtä hyödyntämällä toisen aiemmasta työstä ja verkostosta
 • Säästä rahaa ja hyödynnä kumppanin muista resursseista
 • Yhteistyökumppanin eduksi, esim. kohderyhmien tavoittamiseen
 • Järjestösi eduksi: verkostoidu, opi muilta ja kasvaa osaamisesi 

  Avoid overlapping so that more people get help and support 
 • Save time and effort by benefitting of another’s work and network 
 • Save money by taking advantage of your partner’s other resources
 • Benefit for your partner: f.ex. By reaching out to new target groups 
 • Benefit for your association: network, learn, build capacity

 

Mahdolliset yhteistyökumppanien aiheen mukaan | Potential partners by topic

Tutustu aina ensin mahdolliseen yhteistyökumppaniin. Onko 
sopiva toiminnalle, mihin haluat yhteistyökumppaneita? Pyydä Moniheliltä (oikean henkilön) yhteystiedot, jos ei löydy 
netistä. 

First, get to know the potential partner. Would it be a relevant or 
suitable partner for the activity you want partners for?  You can ask us for contact information (for the right person in an organisation), if you cannot find the information online.

Projektisuunnittelu ja avustushaku | Plan projects and apply for funding

Löydät alta listan järjestöille tarkoitetuista avustuslähteistä, niin pääkaupunkiseudulla kuin valtakunnallisesti. Yksinkertainen yhteenveto löytyy kuvana. Laajempi lista, josta löytyy tarkemmat hakuajat, lisätiedot, yhteystiedot ja linkit löytyy Excel-tiedostona alta. Excel-tiedosto sisältää tietoa niin kuvassa olevista avustuslähteistä kuin muista paikoista, esim. sopivista säätiöistä. 
HUOM! Älä jää Excel-tiedoston verkoston ulkopuolisille, vain ohjaa kiinnostuneet suoraan meille. Tämä versio ei ole viimeistelty.

You can find below a list of the grants available for associations in the capital region and on the national level. The picture shows an overview of the funding sources. The Excel file contains a lot more detail about the funding sources shown in the picture as well as a few more (including suitable foundations), including the more exact application times and process informations, contact information and direct links.
PLEASE NOTE! Do not share the file outside of the network, but guide anyone who are interested in it to us directly. This version is not finalized.

 • 2021 Avustusen vuosikello_Fundning yearly calendar.xlsx 70 KB
  Alustava versio 5.2. Tietoa yli 40 eri avustusta 13 eri rahoittajalta, ml. hakuajat, sopiva toiminta, yhteystiedot. / Preliminary version on 5.2. Detailed information about over 40 grants from 13 different funders, including application time, suitable target activities, contact information.

Kunnat tarjoavat yleensä eri avustuksia järjestöille. Löydät alta tietoa erilaisista avustuksista Helsingin kaupungilta. Tietoa Vantaan avustuksista löytyy täältä.

Municipalities usually offer various grants and funding to associations. You can find below information about association funding in Helsinki. You can find information about Vantaa’s grants at this link.

 • Järjestöavustuskoulutus 9.9.2019.pdf 3 MB
  Tietoa Helsingin kaupungin avustuksista järjestöille. Information on the City of Helsinki grants (only in Finnish), more info at www.hel.fi/helsinki/en/administration/administration/services/eservices?id=2131

Viestintä ja sähköiset työkalut | Communication and electronic tools

 1. Menoinfo-verkkopalvelu + Etelä Suomen Median lehtiin

(Aamupostiin, Helsingin Uutisiin, Keski-Uusimaahan, Länsi-Uusimaahan, Länsiväylään, Mäntsälän Uutisiin, Nurmijärven Uutisiin, Sipoon Sanomiin, Uusimaahan, Vantaan Sanomiin, Vihdin Uutisiin)

http://ilmoitatapahtuma.menoinfo.fi/form/esm

HUOM! Vain Uusimaa, Suomen muiden alueiden lomakkeet ovat erikseen/ Only for the Uusimaa region, there are other links for the rest of Finland

 1. HS Menokone

(Helsingin Sanomien Minne mennä -palsta, Nyt-liite ja HS Metro) https://www.hs.fi/menokone/lipunmyynti/?ref=nav

Menovinkin (hs.fi/menovinkki) tapahtumatietojen ilmoituspalvelu ei ole toistaiseksi käytössä. Tapahtumatiedot voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen menovinkki@hs.fi.) Menotiedot tulee lähettää viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa./ You can send the information of events two weeks beforehand by email menovinkki@hs.fi

 1. MyHelsinki.fi

https://my.surveypal.com/myHelsinki-tapahtumat

Voit täyttää lomakkeen suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi/ The form can be filled in Finnish, Swedish or English.

 1. Voiman tapahtuma kalenteri

https://voima.fi/

Lomake on suomeksi / The form is in Finnish.

 1. Fingon tapahtumakalenteri

(https://www.fingo.fi/tapahtumat/tapahtumakalenteri)

Lähetä seuraavat tiedot tapahtumat@fingo.fi / Send the following information to tapahtumat@fingo.fi

  • Aika / Time
  • Osoite / Address
  • Paikkakunta / Place of municipality
  • Tapahtuman kieli / Event language
  • Tapahtuman hinta/ Fee
  • Ilmoittautumislinkki/ Registration link
  • Viimeinen ilmoittautumispäivä/ Deadline for the registration
  • Järjestäjä / järjestäjät / Event organiser(s)
  • Tapahtuman kuvaus/ Event description
  • Pääteema/ Main theme
  • Asiasanoja/ Key words
  • Facebook-tapahtuma, jos on / Facebook event page, if there is one
 1. Uusimaalaiset.fi (https://www.uusimaalaiset.fi/)

Muistathan ilmoittaa yhteisönne toiminnasta ja tapahtumista, toimitiloista, harjoitteluista, opinnäytetöistä sekä vapaaehtoistehtävistä maksuttomasti Uusimaalaiset.fi:ssä. Palvelussa on yli 2 400 yksittäistä kävijää kuukaudessa! Toimintaa etsivät niin kuntalaiset kuin kaupunkien asiakasohjaajat. Ilmoita tai päivitä yhdistyksesi tiedot Uusimaalaiset.fi on koko maakunnan laajuinen verkkopalvelu, joka kokoaa kansalais- ja järjestötoimintaa yhdelle sivustolle. Palvelun kautta yhdistystoimijat voivat tavoittaa sekä kohderyhmäänsä, potentiaalisia vapaaehtoisia että viranomaisia, kuten Espoon kaupungin työntekijöitä.

Remember to inform your community’s activities, and events, facilities, internships, theses, and volunteer tasks for free of charge at Uusimaalaiset.fi. The service has more than 2,400 visitors per month! Both local and urban customer instructors are looking for activities.

Register or update your association’s information Uusimaalaiset.fi, which is a province- wide online service that brings together civic and organizational activities on one site. Through the service, association actors can reach their target group, potential volunteers and authorities, such as employees of the City of Espoo.

 1. Kotoutumisentukena.fi (https://kotoutumisentukena.fi/)

Sivuston tarkoituksena on edistää kansalaisjärjestöjen työtä ja tehdä niistä näkyviä. Voit mainostaa sekä matalan kynnyksen toimintaa kuten kotoutumista tukevaa toimintaa, että tapahtuma tai koulutus työntekijöille ja vapaaehtoisille. Verkkosivusto antaa hyvät mahdollisuudet yhdistyksesi toiminnalle olla näkyvämpi viranomaisille, kuten TE- toimiston neuvonantajille ja sosiaalipalveluille, jotta he voivat ohjata omat asiakkaansa näihin palveluihin. Sivusto on myös hyvä paikka laajentaa yhteistyötä ja verkostoa muiden organisaatioiden kanssa.

Vaatii tilin luomista. Tarkista ensin tarkunnetussa haussa, onko järjestösi jo tili. Jos ei, voit jatkaa rekisteri sivulla. Ohjeet ilmoitusten lisäämiseen ja nettisivun käyttämiseen on https://kotoutumisentukena.fi/fi/ohjeet

The purpose of the website is to promote the work of the NGOs and make them visible. The website gives a good chance for your association’s activities to be more visible to

authorities such as advisors in the Employment Office and social services, so that they can direct their own clients to these services. The website also is a good place to expand your cooperation and network with other organizations. You can find more about the purpose of the website and Instructions for how to create account and for adding notifications from the materials. (https://www.moniheli.fi/jasensivut-member-pages/tietokanta- resources/viestinta-communication/)

Voit ilmoittautua kotoutumisentukena.fi-sivulle toiminnanne ja tapahtumanne, jotka sopisivat palvelun tarkoitukselle. Yllä olevassa materiaalissa löytyy ohjeet.

You can register and advertise your activities on the kotoutumisentukena.fi website. There are two categoreis: activities for supporting integraiton and training or event for professionals and volunteers. At the moment the website and its instructions are available in Finnish and Swedish, but here is instructions in English! Read them carefully when you regiser and advertise on thier website.

Tämä opas vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mitä hyötyä viestinnästä on sinun järjestöllesi? Mihin erilaisia sosiaalisen mediankanavia käytetään? Miten erilaisista sosiaalisen mediankanavia käytetään?

The guidebook ansewrs the following questions: What are the benefits of communication for your organisation? What are the different social media channels used for? How are different social media channels used?

Verkkotapahtumista ja Zoom-kokouksista tulee uusi normi. Miten voimme pitää osallistujat keskittyneinä ja kiinnostuneina verkkotapahtuman aikana? Katso nämä Fingon diat!

Online events and Zoom meetings become a new norm. How can we keep participants focused and interested during an online event? Check these slides from Fingo!

Opi lisää viestinnästä ja hae digitaalinen osaamismerkki!

Learn more about communication and apply for a digital budge (currently available only in Finnish.)

Viestintä: https://scope-skills.eu/courses/fin/viestinta%CC%88/index.html

Tulossa tähän osioon / Coming to this section: TechSoup Suomi, Office 365, Canva

Nettisivu järjestöllesi/ Website for your associaiton

Asiakirjassa verrataan kolmen verkkosivuston eri ominaisuuksia, joihin voit luoda verkkosivuston yhdistyksellesi: Yhsistysavain, Wix ja WordPress.com (Huom! WordPress.com on palvelu, kun puolestaan WordPress.org:in tarjoama tuote on ilmainen julkasujärjestelmä, joka vaatii osaamista. Nämä sivut on toteutettu julkaisujärjestelmällä).  Hinta on ilmainen kaikille, mutta maksullisella tilauksella saat enemmän etuja. Voit valita järjestöllesi sopiva sivuston vertailun avulla.

The document compares various features of three webistes, on which you can make a website for your associaiton: Yhsistysavain, Wix and WordPress. The price is from free for all of them, but with paid subscription you can receive more benefits. For creating website other than in Finnish, Wix or WordPress are recommended! If you need a simple website, you can make it for free. Be careful that the free version includes advertisements from the website. 

Materiaalit kertovat paljon täerkitä asioita mm. tarkoitus tietoturvasta ja tietosuojasta, kysymyksiä miten voitaisiin lähteä selvittää oma järjestöjen tietoturva nykyään. Tärkein on kuka vastaa tietoturvasta ja tietosuojaa asioista järjestössäsi? Onko teillä vastuuhenkilö tietoturvaan liityen? Materiaaleilla on vinkkejä mitä pitäisi selvittää ja seurata järjestöjen toiminnassa ja kertovat myös mihin voi raportoida tietoturvapoikkea.

The materials tell you about important things, e.g. meaning of data security and data protection, questions on how one could find out about associations’ current data security. Most importantly, who is responsible for data security and data protection issues in your association? Do you have a person in charge of data security? The materials provide tips on what should be identified and monitored in the associations operation and also tell you where to report a security violation. Materials and videos are in Finnish.