Säännöt

Moniheli on rekisteröity yhdistys ja noudattaa kaikessa toiminnassaan järjestön sovittuja sääntöjä.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Moniheli ry. Nimestä voidaan myös käyttää muotoa Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää myös epävirallista nimeä Moniheli – Network of Multicultural Associations in Finland.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Jäljempänä näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä verkosto.

 

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Verkoston tarkoituksena on

 1. toimia monikulttuurisen yhteisön ja jäsentensä yleisen ja yhteisen edun valvojana
 2. edistää maahanmuuttajajärjestöjen ja muiden kansalais- ja julkisten toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä
 3. vaikuttaa maahanmuuttoon, monikulttuurisuuteen ja kotoutumiseen liittyviin kysymyksiin
 4. edistää maahanmuuttajataustaisten osallisuutta yhteiskunnallisessa toiminnassa ja vaikuttamisessa yhdenvertaisuuden edistämiseksi Suomessa
 5. edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa suomalaisessa yhteiskunnassa
 6. edistää maahan muuttaneiden hyvinvointia ja kotoutumista, sekä tukea mm. koulutuksen,työllisyyden, yrittäjyyden ja asumisen aloilla.

Verkosto on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, joka ei tavoittele taloudellista voittoa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi verkosto:

 1. 1. suunnittelee ja toteuttaa verkoston tarkoitusta edistäviä hankkeita
 2. tukee maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan
 3. kannustaa jäsenjärjestöjensä ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja keskinäistä yhteistyötä
 4. edistää maahanmuuttajataustaisten työllistymistä ja yrittäjyyttä
 5. neuvoo, ohjaa ja tukee jäsenjärjestöjään ja vahvistaa niiden kykyjä toimia järjestötyössä
 6. järjestää tapahtumia, seminaareja ja koulutusta
 7. osallistuu aktiivisesti julkiseen keskusteluun
 8. tiedottaa saavutettavasti ja monipuolisesti monella eri kielellä, sekä harjoittaa
  julkaisutoimintaa
 9. tekee kansainvälistä yhteistyötä tavoitteitaan tukevien toimijoiden kanssa

 

Toimintansa tukemiseksi verkosto voi

 1. hakea ja ottaa vastaan avustuksia kansallisilta ja kansainvälisiltä tahoilta
 2. hankkia omistukseensa tai hallintaansa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
 3. myydä ydintoimintansa mukaisia tuotteita ja palveluita
 4. järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia
 5. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

3. Jäsenet

Verkoston varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy verkoston tarkoituksen ja tukee arvomaailmaltaan monimuotoista ja yhdenvertaista Suomea, toimii pääsääntöisesti Suomessa sekä sitoutuu noudattamaan verkoston sääntöjä ja arvoja.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea verkoston tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenhakemukset käsittelee ja hyväksyy yhdistyksen hallitus, joka voi asettaa työryhmän käsittelemään hakemuksia ja antamaan niistä suosituksen hallitukselle.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä verkoston kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut verkoston toimintaa. Jäsenjärjestöt voivat toimittaa esityksiä perusteluineen Monihelin hallitukselle. Kunniajäsen on vapautettu maksamasta jäsenmaksua.

 

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

Varsinaisina jäseninä olevien rekisteröityjen yhdistysten jäsenmaksu voidaan porrastaa yleiskokouksen päättämän periaatteen mukaan.

 

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota verkostosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta verkoston kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen verkostosta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on verkostoon liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään verkostossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut verkostoa tai ei enää täytä laissa taikka verkoston säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallitus hyväksyy johtosäännön sekä tarvittaessa muita sääntöjä ja voi esittää ne yhdistyksen kokouksissa hyväksyttäväksi. Myös näiden sääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa kirjalliseen huomautukseen jäsenelle ja rikkomisen jatkuttua johtaa erottamiseen.

Ennen erottamista erotettavalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi paitsi, jos erottamisen syynä on jäsenmaksuvelvollisuuden laiminlyönti. Erottamispäätös on annettava kirjallisesti ja siinä on mainittava erottamisen syy.

 

6. Verkoston hallitus

Verkoston asioita hoitaa verkoston hallitus. Jäsenet valitsevat syyskokouksessa hallitukseen puheenjohtajan ja kahdeksasta kahteentoista (8-12) varsinaista jäsentä. Lisäksi voidaan valita enintään neljä (4) varajäsentä. Varajäsen toimii varsinaisen jäsenen sijasta hallituksen kokouksessa hyväksytyn varajäsenlistan mukaisessa järjestyksessä.

Jäsenet valitaan verkoston jäsenjärjestöjen asettamista ehdokkaista. Kukin jäsenjärjestö voi asettaa yhden ehdokkaan hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden ehdokkaan hallituksen jäseneksi. Puheenjohtajan tultua valituksi valitsematta jääneet voivat asettua ehdolle hallitukseen, mikäli heidän edustamansa järjestö ei ole asettanut toista ehdokasta hallitukseen.

Vaaleihin ehdolle asetettavien henkilöiden tulee olla hyvämaineisia ja heillä tulee olla kotipaikka Suomessa. Hallitusta valittaessa tulee ottaa huomioon monipuolinen asiantuntemus sekä monipuolinen ja tasapainoinen edustus.

Puheenjohtajan ja hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Varajäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi. Jäsen voidaan valita hallitukseen peräkkäin vain yhteensä neljäksi vuodeksi. Yhdistyksen kokous voi päättää hallituksen jäsenten erovuoroisuudesta.

Hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja tarvittaessa toisen varapuheenjohtajan. Se myös valitsee joko keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun kokous katsotaan aiheelliseksi tai kun hallituksen jäsenistä vähintään 1/3 sitä vaatii.

Hallituksen tulee kuitenkin kokoontua vuodessa vähintään seitsemän kertaa. Hallitus voi myös kokoontua päättämään sähköisesti ja määrää sähköisten päätösten käytäntöjä hallintoohjesäännössä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtajat mukaan luettuna on läsnä. Varsinaisten jäsenten poissa olleessa kokouksesta tai sähköisestä käsittelystä, varajäsenet siirtyvät varsinaisiksi jäseniksi valintajärjestyksessä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi asettaa avukseen tarvittavia työryhmiä ja päättää niiden kokoonpanosta ja toimikaudesta. Hallitus voi nimittää keskuudestaan työvaliokunnan ja hyväksyä sille tehtävänkuvauksen.

 

7. Verkoston nimen kirjoittaminen

Verkoston nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, sihteeri, rahastonhoitaja tai hallituksen erikseen nimeämät toimihenkilöt, kulloinkin kaksi yhdessä. Hallituksen ulkopuolelta valittujen toimihenkilöiden nimenkirjoitusoikeus vahvistetaan erikseen.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Verkoston tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta.

Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

9. Verkoston kokoukset

Verkosto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Verkoston kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Verkoston kokouksiin voi osallistua paikan päällä tai sähköisesti.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun verkoston kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) verkoston äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Verkoston kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Verkoston kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Sama henkilö saa edustaa kokouksessa vain yhtä jäsentä.

Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta, mutta läsnäolo- ja puheoikeus. Äänten mennessä tasan asian ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Äänioikeuden käyttämisen ja läsnäolon edellytyksenä verkoston kokouksessa on jäsenmaksun maksaminen.

 

10. Verkoston kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava verkoston kokoukset koolle vähintään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai tarvittaessa postitse tai verkoston verkkosivuilla.

 

11. Varsinaiset kokoukset

Verkoston kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Verkoston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan joka toinen vuosi kaksivuotiskaudeksi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös verkoston puheenjohtajaksi, ja muut hallituksen varsinaiset jäsenet kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle sekä valitaan varajäsenet yksivuotiskaudeksi
 7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille
  varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli verkoston jäsen haluaa saada jonkin asian verkoston kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 5 viikkoa ennen kokousta.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä verkoston kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai verkoston purkamisesta. Verkoston purkautuessa käytetään verkoston varat verkoston tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Verkoston tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.