17.4.2021

Ensimmäiset kotoutumisen Yhteistyömessut toivat verkostoitumisen takaisin verkkotilaisuuksiin

Toimitus
Moniheli
Moniheli järjesti 10.3.2021 ensimmäiset Yhteistyömessut yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Kaipaisimme mahdollisuuksia verkostoitua ja tutustua muihin toimijoihin ja heidän työhönsä kotouttamisen kentällä. Siksi päätimme toteuttaa tilaisuuden interaktiivisemmalla alustalla, jossa osallistujat voivat verkostoitua ja keskustella vapaammin. Tilaisuus edistää näin uuden kotoutumisen kumppanuusohjelman tavoitteita.

Iloksemme noin 90 osallistujaa eri aloilta tulivat mukaan ensimmäiseen luonteeltaan tilaisuuteen, ml. Monihelin jäsenjärjestöjä, muita kotoutumisen ja monikulttuurisuuden parissa toimivia järjestöjä, julkisen sektorin edustajia mm. eri kunnilta Jyväksylästä Kemiin, vapaaehtoisia ja kotoutumisalasta kiinnostuneita opiskelijoita.

Diakonia-ammattikorkeakoulun Margarita Sakilayan-Latvala piti avauspuheen reilun yhteistyön pelisäännöistä. Kun yhteistyö vaatii vaivaa, aikaa ja energiaa, miten yhteistyö syntyy? Ensinnäkin se perustuu luottamukseen; tarvitsemme aikaa, säännöllistä vuorovaikutusta ja kunnioitusta luottamuksen rakentamiseksi eri tahojen välille. Toiseksi yhteistyö ei lopu, kun sopimukset on allekirjoitettu, vaan tarvitaan yhteisiä intressejä ja kärsivällisyyttä. Lopuksi yhteistyön on oltava vastavuoroista, mikä tarkoittaa, että sen tulisi hyödyttää molempia osapuolia. Vaikka ihmisillä olisi hyvät aikeet tehdä yhteistyötä, meidän on pidettävä mielessä nämä kolme pääkohtaa ja organisaation selkeä strategia. Näillä sanoilla aloimme keskustella reilusta yhteistyöstä, ja osallistujat verkostoituivat muiden samoista teemoista kiinnostuneiden tai niiden parissa työskentelevien kanssa. Teemoja oli yhteensä 14.

Osallistujat tutustuivat tapahtuman aikana keskimäärin viiteen uuteen toimijaan. Monet vaihtoivat yhteystietojaan ja päättivät pitää yhteyttä jatkaakseen keskusteluja mahdollisesta yhteistyöstä. Epävarmana koronapandemian aikana ja kun resurssien puute on jatkuvana haasteena erityisesti pienille ja maahanmuuttajajohtoisille järjestöille, on tehtävä työtä reilun ja kestävän yhteistyön rakentamiseksi. Yhteistyössä meidän on muistettava, että toisiimme tutustuminen on vasta ensimmäinen askel, ja paljon enemmän vaivaa ja aikaa tarvitaan, jotta se syntyy!

Kohtasimme tapahtuman aikana teknisiä haasteita uuden alustan kanssa; saimme kuitenkin myös positiivista palautetta kokeiltuamme jotain uutta verkostoitumistilaisuutena. Monet osallistujat olivat toivoneet lisää aikaa verkostoitua muiden toimijoiden kanssa, joten toivomme näkevämme teidät uudelleen seuraavilla yhteistyömessuilla!

Nostot päivän keskusteluista eri teemoista

 • Antirasismi: Moninaisuudesta ja suomen yhteiskunnan monipuolistamisesta opettamisen merkitys, suvaitsevaisuuden lisääminen, etninen profilointi, rasismin seurauksista opettaminen, rasismin vastaiset toimet eri laitoksissa, rasismin vastaiset toimet yhteiskunnallisen ja institutionaalisen/rakenteellisen syrjinnän torjumiseksi.
 • Taide ja kotoutuminen: resurssi, jota ei hyödynnetä täysimääräisesti (esimerkkinä oli Sosiaalinen sirkus sosiaalisten taitojen lisäämiseksi), korostettiin musiikin hyödyllisyyttä (suomen) kielen opiskelussa, toimintojen toteuttamistapojen oli muutettu etätilaisuuksiksi Covid-19: n aikana ja taiteen vaikutus projekteihin ja erilaisten lahjakkuus.
 • Pakolaisuus: Riittämättömät palvelut, syrjintää, kielimuuri ja pitkäaikainen oleskelu vastaanottokeskuksissa ennen päätöksiä.
 • Työllistyminen ja työ: Kielitaito ja siihen perustuva syrjintä, työnantajien valmius palkata maahanmuuttajia / kansainvälisiä työntekijöitä ja yhdistysten palvelut, joilla tuetaan eri kielillä maahanmuuttajia löytämään työtä.
 • Perheet: Kommunikointiongelmia julkisten palvelujen kanssa (kielimuuri, perheiden haasteisiin kulttuurierojen takia ei ymmärretä) ja vuorovaikutuksen puute, perheet eivät usein uskalla puhua tietyistä aiheista.
 • Sukupuoli ja ikä: Omien oikeuksien tunteminen maahanmuuttajanaisena, joskus naisille on vaikeampi osallistua (esim. osallistuminen lasten kanssa toimintaan kodin ulkopuolella, naisille mahdollisuuksien antaminen, näyttäminen, että naisilla on samat oikeudet ja helpompi tavoittaa nuoria.
 • Terveys: Yhteistyö terveysjärjestöjen ja -toimijoiden ja maahanmuuttaja- ja monikulttuurijärjestöjen välillä tukee kaikkien toimintaa.
 • Asuminen: Asuminen osana kuntien kotoutumistyötä ja osana kansalaisjärjestöjen työtä, paperittomille tarjotaan hätäsuoja ja kunnan paikat / turvakodit.
 • Kielet, monikielisyys: Tietoisuuden lisääminen kulttuurin monimuotoisuudesta sekä palvelujen tarjoajien että käyttäjien keskuudessa, avoimen viestinnän edistäminen kannustamalla maahanmuuttajia ilmaisemaan itseään omalla kielellään ja kääntää sitä suomeksi tai englanniksi tarvittaessa, ja maahanmuuttajaryhmien voimaannuttaminen tarjoamalla heille erilaisia keinoja suomen kielen oppimiseen.
 • Julkiset palvelut: Järjestöjen erityisosaamisen vieminen julkiselle puolelle, toivottaisiin enemmän julkiselta puolelta asiakkaita ohjattavan kolmannen sektorin palveluihin (esim. kotoutumisentukena.fi), digitaitojen merkitys ja suhteiden henkilöityminen.
 • Vertaistuki: Luottamus, yhteinen tavoite, hyvin suunniteltu kohderyhmä ja (vinkki) keskustelu pareittain ovat tärkeitä asioita roolimallin ja voimaannuttamisen takia. Etävertaisryhmien vaikeudet johtuen eroista digitaalisten alustojen käyttövalmiudessa. Covid-19:n päättymisen jälkeen, palaa vanhoihin tapoihin (paikan päällä); mutta verkkoryhmät ovat edelleen hyvä vaihtoehto kansalliselle toiminnalle.
 • Nuoret ja koulutus: Lisätuen tarve: perheet, koulut, muu toiminta ja harrastukset. Kouluilla on suuri vaikutus nuorisoon, monia siirtolaiskysymysten näkökohtia voitaisiin auttaa koulutusjärjestelmän avulla ja yhteistyön tarve muiden järjestöjen kanssa (ts. kolmas sektori, kansalaisjärjestöt). On löydettävä koulut, jotka tekisivät yhteistyötä ohjelmien kanssa. Jotkin kunnat keskittyvät pääasiassa tiettyihin aloihin (ts. taiteeseen, urheiluun jne.)
 • Äänestäminen & osallisuus: Vaaleihin liittyvän aineiston/materiaalin vaihtaminen tulevia kuntavaaleja varten ja yhteistyö verkkovaalipaneelien toteuttamiseksi yhdistysten kanssa.

Kirjaudu

Log in

HUOM! Jäsensivut eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
NOTE! Member pages are currently unavailable.